Parks & Recreation

PARKS OF SAMBALPUR MUNICIPAL CORPORATION

Sl. No
Name of the Park
1Science & Evolution park , Burla
2Ram Sagar park , Sambalpur
3Mandhata Baba Temple Maneswar Park
4Baijamunda Park
5G.S.S park
6Surendra Sai Park , Jail Chock
7Sen Park
8Padma keshari Park , Modipara
9Christian Para Park
10Sairendri Naik Park , Balibandha
11Children Park , Balibandha
12Braja Mohan Park , Balibandha
13Badbazar Park
14Nrusingha Guru Park , Mandalia
15Khetrajpur Park
16Bhima Bhoi Chlidren's Park , Budharaja
17Gouri Shankar Sahani Park